Hoạt động từ thiện tại điểm trường Suối Đon, Trường Tiểu học Chiềng Khừa