Cuộc thi mĩ thuật 2016

Cuộc thi mĩ thuật 2016

Số: 544/PGD&ĐT V/v triển khai cuộc thi Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp trung ương năm 2017 Kính gửi: Các trường  tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS Thực hiện…